Posts tagged ‘Bas Vodde’

מוכנים להשתתף בניסוי ?

מכרי בס וודה (Bas Vodde) פנה אליי בבקשת עזרה
הוא עורך מחקר קטן שקשור לתרבות לאומית ואג’יל וביקש אם אוכל להפיץ את השאלון הבא עבורו.
השאלון מיועד לאנשים שממש עובדים בסקראם ולא על בסיס דעה או מחשבות אז אנא נסו לכבד בקשה זו.

אם תוכלו אנא ענו על השאלות ושלחו אותו אליי או אפילו בתגובות.
אני ארכז את התשובות ואעביר אותן לבס, וכמובן שאעדכן אתכם בתוצאות המחקר לכשיהיו.

1. לדעתך, מהם המאפיינים הטיפוסיים לתרבות הלאומית שלך ? (במילים אחרות: בהשוואה לאחרים התרבות שלי היא…..)

2. איזה הנחות או סטראוטיפים יש על התרבות שלך שהם אינם נכונות או אינן הוגנות ? (במילים אחרות: אנשים אומרים ש… על התרבות שלי אבל אני לא חושב שזה נכוןהוגן)

3. איזה יתרונות יש לתרבות שלך בהקשר לאג’ילסקראם ובמיוחד לצוותים מנוהלים עצמאית. (במילים אחרות: בתרבות שלי אנחנו…. וזה מהווה יתרון לעבודה מוצלחת בסקראם)

4. איזה חסרונות יש לתרבות שלך בהקשר לאג’ילסקראם ובמיוחד לצוותים מנוהלים עצמאית. (במילים אחרות: בתרבות שלי אנחנו…. וזה מהווה קושי לעבודה מוצלחת בסקראם)